Classical Reception Series: Nikolas Churik, Princeton, "Everyday Exegesis?: The Use of Proverbs in Eustathios’ Parekbolai on the Iliad"

Friday, April 12, 2019 - 1:30pm to 3:00pm

337 Cohen